Projekt pn. „CZARODZIEJSKI MŁYNEK-NASZA PRZYSTAŃ”

31 lipca 2020

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PROJEKT : CZARODZIEJSKI MŁYNEK–NASZA PRZYSTAŃ

 

 

Okres realizacji:
01 lipca 2020 r. – 31 sierpnia 2021

 

Oś priorytetowa 9 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 9.2 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 9.2.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

„Czarodziejski Młynek” Beata Nowak, Marta Dworak

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (18 dzieci/
1 dziewczynka + 17 chłopców) poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz wsparcie rodziców w Niepublicznym Przedszkolu „Czarodziejski Młynek” z oddziałami integracyjnymi
i terapeutycznymi w okresie od 01.07.2020 do 31.08.2021.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 18 osób (1K i 17M).
 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 18 szt.
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 4. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne – 1 szt.
 5. Liczba niepełnosprawnych dzieci objętych wsparciem w ramach programu – 18 osób (1K i 17M).
 6. Liczba rodziców niepełnosprawnych dzieci objętych wsparciem w programie – 18 osób (14K i 4M).
 7. Liczba doposażonych placówek w ramach projektu – 1 szt.

 

Grupa docelowa:

Dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami określone w prawie oświatowym – 18 osób (1K i 17M).

Przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego – 1 osoba.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (w tym rodzice dzieci z niepełnosprawnościami) – 18 osób (14K
i 4M)

 

 

Opis działań:

 • Zadanie 1  – Zakup wyposażenia i sprzętu, adaptacja pomieszczeń.
 • Zadanie 2 – Realizacja zajęć specjalistycznych.
 • Zadanie 3 – Realizacja zajęć dodatkowych.
 • Zadanie 4 –„ Razem – poznajemy świat wokół nas”.

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 457 545,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 385 899,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12 709,58 zł

Wkład własny: 71 646,00 zł

 

 

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ 2014-2020 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Odpowiedz
PlażowanieWarsztaty pizzy!

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content